Kiemelt hírek

Tanulmány

A tanári mesterszak szakdolgozatának tanulmány része

A szakdolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatos eljárásrendek a következő linken találhatók:
 
témabejelentő lap a tanulmányhoz: Témabejelentő
eredetiségnyilatkozat a tanulmányhoz: Eredetiségnyilatkozat
konzultációs igazolás a tanulmányhoz: Konzultációs igazolás
 
A tanári mesterszakos szakdolgozat tanulmány részét itt lehet feltölteni.
 
A tanári mesterszakos szakdolgozat: tanulmány rész és portfólió rész
 
A tanári szakdolgozat két részből áll, a tanárképzés szempontjából releváns tanulmányból és az értékelési portfólióból.
Tanulmányt azon hallgatóknak kell készíteniük, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb, mint 10 kredit, portfóliót viszont minden hallgatónak kell készítenie.
Azon hallgatónak, aki az ELTE-n egy időben több tanári mesterszakon is folytat tanulmányokat, és tanári mesterszakos végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkezik, egyetlen szakdolgozatot kell benyújtania, ha a több tanári mesterszakon egyszerre vagy legfeljebb négy félév különbséggel végez. Ilyen esetben a szakdolgozat részei közül portfólióból a szakjai számának megfelelő számút, tanulmányból – ha ilyen kötelezettsége van – egyet kell elkészítenie.
A portfólióról itt tájékozódhat: portfólió.
 
A tanulmány témaválasztása és bejelentése
 
A szakdolgozat tanulmány részének témáját a PPK Tanulmányi Hivatalában a fenti témabejelentő lapon be kell jelenteni. A modulfelelős karon történő témabejelentés szabályairól a társkarok nyújtanak tájékoztatást.
A témabejelentés határideje:
– őszi félévi záróvizsga esetében május 15.
– tavaszi félévi záróvizsga esetében november 15.
 
A témabejelentés tartalmazza
 
– a hallgató nevét, azonosító adatait, elérhetőségét, nyilatkozatát;
– a témavezető nevét, foglalkozását, munkahelyének megnevezését, valamint nyilatkozatát
   a kifejtett téma megfelelőségéről, továbbá a témavezetés vállalásáról;
– a szakdolgozat témavázlatát (szinopszisát)

A témavázlatban a hallgató a témavezetővel előzetesen egyeztetve felvázolja a szakdolgozat témaválasztásának indoklását, a szakdolgozat tárgyában szerzett előzetes tapasztalatokat, konkrét célját, a körbejárni kívánt problematikát, a megválaszolandó fő kérdéseket, a kiindulási hipotézist (ha van), a dolgozat tervezett felépítését, vizsgálat esetén annak tervezett lépéseit és a felhasználni kívánt, a témaválasztásig felderített alapvető szakirodalom jegyzékét.

A témaválasztáshoz témavezető választása kötelező. A témavezető mellett a szakdolgozat irányításában szükség szerint konzulensek is részt vehetnek. A témavezető segít a témaválasztásban, a probléma világos megfogalmazásában, az alapvető szakirodalom kijelölésében, a megfelelő ütemezés kialakításában, a szakdolgozat és a szemináriumi dolgozat eltérő műfaji vonásainak és követelményeinek a bemutatásában, és – a tanárjelölt igénye alapján, a vele egyeztetett módon, időtartamban és mértékben – konzultációval segíti a szakdolgozat elkészítését.
A tanári szakdolgozat témavezetője lehet

a)   az ELTE tanárképzésben érintett, teljes vagy részfoglalkozású oktatója lehet, beleértve a gyakorlóiskolai vezetőtanárokat is, avagy

b)   pedagógus-, vagy pedagógia, vagy pszichológia szakos végzettséggel rendelkező, közoktatással összefüggő szakterületen dolgozó, más szakember. Ez esetben az elektronikus rendszerben a témavezető helyett az adott modulért felelős vezető vagy (módszertanos) megbízottja nyilatkozik a témaválasztás és a külső témavezető elfogadásáról.

A témaválasztást minden esetben jóvá kell hagynia azon szakterületi modul felelősének (vagy az itt megjelölt megbízottnak), amelyhez a tanulmány témája kötődik. A modulfelelősök névsorát itt érheti el:
 
A modulfelelős megbízottja, aki a modulfelelős helyett jóváhagyhatja a témát:
 
– magyartanári szakterületi modul (csak irodalmi témájú tanulmányok esetében!): Molnár Gábor Tamás,
– matematikatanári szakterületi modul: Verhóczki László,
– történelemtanári szakterületi modul: Lászayné Martos Ida,
– némettanári szakterületi modul: Feldné Knapp Ilona,
– földrajztanári szakterületi modul: Makádi Mariann.
 
A többi szakterületi modul esetében minden témabejelentést a modulfelelős hagy jóvá.
 
A tanulmány követelményei
 
A szakdolgozat tanulmány jellegű részének témája bármilyen szakmódszertani, illetőleg általános pedagógiai vagy pszichológiai kérdés lehet, ez utóbbi esetben mindenképpen szükséges a téma szaktárgyhoz kötése.
A tanulmány felépítése az adott szak tudományos dolgozatainak szerkezetét követi.
A tanulmány minimum 30, maximum 70 oldal (50.000–120.000 karakter), leadandó egy kötött és egy fűzött példányban. A tanulmányhoz minden esetben csatolni kell a hallgató eredetiségi nyilatkozatát, valamint a konzulens nyilatkozatát arról, hogy a dolgozat beadható.
 
A tanulmány benyújtása
 
Előzetesen jóváhagyott témabejelentés nélkül a tanári szakdolgozat nem nyújtható be, ennek hiányában tanári záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető. A tanulmány benyújtásának hiányában a portfólió nem adható be.
A hallgatónak a szakdolgozat tanulmány részét egy kötött és egy fűzött példányban és egy elektronikus formában kell benyújtania: a bekötött példányt a modulfelelős karon, a másikat, a fűzöttet az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Tanulmányi Irodáján. Elektronikus formában (pdf-fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus rendszerbe kell feltölteni. A bírálatról a modulfelelős kar gondoskodik.
A szakdolgozat mindkét részének kinyomtatva benyújtott példányát a záróvizsgán a tanárjelölt visszakapja, vagy – a jelölttel egyeztetve – a bíráló magánál megtartja. Az elektronikus példány archiválásáról az ELTE PPK Tanulmányi Hivatala gondoskodik.
A szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos eljárásrendet a záróvizsga szervezésének eljárásrendje tartalmazza.
 
A tanulmány bírálata
 
A szakdolgozat tanulmány részét a témavezető és az illetékes modulfelelős által megbízott bíráló szövegesen értékeli. A tanulmány öt fokozatú minősítését (érdemjegyét) a bíráló állapítja meg a témavezető értékelésére is figyelemmel.
A szakdolgozat bármely részének elégtelen minősítése esetén a hallgató nem bocsátható záróvizsgára, és az adott szakdolgozati részt újból el kell készíteni. A szakdolgozatot a hallgató új eljárásban, leghamarabb csak a következő félévben pótolhatja.
A szakdolgozat bírálatával kapcsolatos eljárásrendet a záróvizsga szervezésének eljárásrendje tartalmazza.