Kiemelt hírek

Tanulmányi kisokos

TARTALOMJEGYZÉK
1. Általános tudnivalók
1.1. Szabályzat
1.2. Az elektronikus ügyintézés színterei
1.3. Hasznos linkek
2. Diákigazolvány
3. Speciális szükségletű hallgatók
4. Pénzügyek
4.1. Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas vs. önköltséges képzés
4.2. Az állami ösztöndíjas képzésre vonatkozó legfontosabb szabályok
4.3. Az önköltséges képzésre vonatkozó szabályok
4.4. Térítési, szolgáltatási díjak
5. A tanulmányok szervezéséhez szükséges fogalmak magyarázata
5.1. Tanegység – mintatanterv – kurzus
5.2. A kurzusok teljesítésének formái
5.3. Előfeltételek
5.4. Ajánlott félév
5.5. Korábban szerzett teljesítések beszámítása – kreditátvitel
5.6. Oktatási tevékenységhez és kutatáshoz kapcsolódó kreditek igazolása a doktori képzésben
6. Rendszeres hallgatói teendők
6.1. A tanulmányok megkezdése, illetve elhalasztása – a bejelentés
6.2. Tárgy- / kurzusfelvétel
6.3. Tárgy- / kurzusleadás
6.4. Vizsgajelentkezés
6.5. Teljesítések ellenőrzése
6.6. A teljesítések igazolása
7. Mérföldkövek a tanulmányok során
7.1. Specializáció választása (szakirányválasztás)
7.2. Abszolutórium (végbizonyítvány)
7.3. Szakdolgozat
7.4. Záróvizsga
7.5. Nyelvvizsga
8. A jogviszony megszűnése
8.1. A hallgatói jogviszony megszüntetése saját kérésre
8.2. Elbocsátás

1. Általános tudnivalók

1.1. Szabályzat
A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A jogszabályok alapján (azok vonatkozó részeit is idézve) alkotta meg az Egyetem a részletes tanulmányi és a hallgatói pénzügyi szabályokat is tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (HKR), e szabályzat keretei között zajlik az első pillanattól kezdve minden hallgató élete. A szabályzat mindenkor hatályos szövege elérhető a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján, a Q-térben, a https://qter.elte.hu weboldalon, a Dokumentumok/Szabályzatok menüpont alatt, vagy az ELTE központi honlapján, a www.elte.hu oldalon az ELTE-ről / Szabályzatok, dokumentumok almenüpontban.
A doktori képzésben résztvevő hallgatókra ezen felül vonatkozó külön szabályokat a HKR 6. számú melléklete, a Doktori szabályzat (DSZ) tartalmazza, melynek a HKR általános felépítéséhez hasonlóan egyetemi általános, és a 6/4. sz. mellékletben kari szabályokat is magában foglal.
 

vissza a Tartalomjegyzékre

1.2. Az elektronikus ügyintézés színterei
Az Egyetemen a tanulmányi ügyek legnagyobb részét a hallgatóknak elektronikusan kell intézniük. A Q-térben (https://qter.elte.hu) lehet például a tanulmányi rendszerhez szükséges jelszót igényelni („Új jelszó” szolgáltatás), vagy itt lehet a külön dokumentummal igazolandó személyes adatokat módosítani (Elektronikus ügyintézés / Adategyeztetés), illetve a Dokumentumok / Tanügyi időrend menüpontban lehet tájékozódni a Neptunban elvégzendő legfontosabb feladatok időszakairól.
A feladatok másik részét magában a tanulmányi rendszerben, a Neptunban (https://neptun.elte.hu/) kell elvégezni, ilyen például a beiratkozás és a félévenkénti regisztráció (bejelentés), a tárgyfelvétel, a vizsgára jelentkezés, bizonyos személyes adatok megváltoztatása, a pénzügyi teendők figyelemmel kísérése, pénzbefizetés stb.

vissza a Tartalomjegyzékre

1.3. Hasznos linkek
Javasoljuk, hogy tanulmányai során az alábbi honlapokat rendszeresen látogassa:

 • A PPK tanulmányi honlapja: http://tanulmanyi.pk.elte.hu – amire különösen érdemes figyelni: rendszeresen frissülő kiemelt hírek, letölthető dokumentumtár, szakos mintatantervek, térítési és szolgáltatási díjak, a Tanulmányi Bizottság és a Kreditátviteli Bizottság üléseinek időpontjai és egyéb fontos tudnivalók, a szakok tanulmányi előadóinak elérhetősége és ügyfélfogadási ideje.
 • A Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapja: https://qter.elte.hu – amire különösen érdemes figyelni: a Neptun használatával kapcsolatos tudnivalók, beleértve a pénzügyek vagy a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyek intézési módját, a Dokumentumok/Tanügyi időrend menüpontban kerül meghirdetésre félévente a regisztrációs időszak és a kurzusfelvétel pontos menetrendje és határidői.
 • A Neptun honlapja: https://neptun.elte.hu/ – a hallgatói jogviszonyával kapcsolatos ügyek miatt ezt az oldalt rendszeresen látogatnia kell, hogy a tanulmányi rendszeren keresztül küldött személyes üzenetekből tájékozódjon az Önre vonatkozó információkról, elolvashassa az ügyeiben született döntéseket, félévente megtegye bejelentését tanulmányainak folytatásáról vagy szüneteltetéséről, tárgyakat vegyen fel, vizsgákra jelentkezzen.

vissza a Tartalomjegyzékre

2. Diákigazolvány
A diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés az egyetemen központilag zajlik. Az igényléshez segítséget, a folyamat leírását a Q-tér honlapon találja a Gyakran ismételt kérdések (GYIK) között a 3.4. Mi szükséges az állandó diákigazolvány igényléséhez pontban (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Diakigazolvany#3.4). A féléves érvényesítésre vonatkozó információkat is itt lehet megtalálni.

vissza a Tartalomjegyzékre

3. Speciális szükségletű hallgatók
Az Egyetem a HKR XIII. fejezetében leírt szabályok keretei között támogatja a speciális szükségletű hallgatókat. Tanulmányaikban a PPK-n segítséget a kari fogyatékosügyi koordinátor, Solymosi Katalin, az Iskolapszichológia Tanszék oktatója nyújt (ímél: eselyegyenloseg@ppk.elte.hu). Munkáját a kari Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi koordinátora (esely@ppkhok.elte.hu) is segíti. Az egyes támogatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melyre a beiratkozás időszakában, vagy akár a tanulmányok későbbi szakaszában is lehetőség nyílik.

vissza a Tartalomjegyzékre

4. Pénzügyek

4.1. Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas vs. önköltséges képzés
A felvételi határozat alapján a hallgatók magyar állami ösztöndíjas képzésben vagy önköltséges képzésben kezdik meg tanulmányaikat. A magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók képzésének költségét az állam fizeti, és emellett e hallgatóknak különféle (ösztöndíj-)támogatásokat biztosít, míg az önköltséges hallgatók a képzés költségét maguk térítik, és juttatásokra általában nem jogosultak.

vissza a Tartalomjegyzékre

4.2. Az állami ösztöndíjas képzésre vonatkozó legfontosabb szabályok
Az állami támogatás nem korlátlan, igénybevételét az alap- és mesterképzésben többféle, egymástól függetlenül is alkalmazandó szabály korlátozza:

 • A magyar állami ösztöndíjas képzést egy adott szakon az adott képzés időtartamát legfeljebb két félévvel meghaladóan lehet igénybe venni. A BA/BSc alapszakok 6 féléves képzése tehát legfeljebb 8 félév alatt végezhető el magyar állami ösztöndíjjal. Ezen időtartam után már csak önköltségesen szerezhető meg az abszolutórium.
 • Az Nftv. 48/A §-a alapján ösztöndíj-visszafizetési kötelezettsége keletkezik az állami ösztöndíjas hallgatónak, ha a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül nem szerez oklevelet a hallgató, vagy ha az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban nem létesít hazai munkaviszonyt.
 • Magyar állami ösztöndíjas képzésben összesen legfeljebb 12 félévig lehet részesülni, és ebbe a támogatási időbe minden, a felsőoktatásban teljesített vagy akár csak megkezdett félév beleszámít, függetlenül attól, hogy milyen képzési szinten (ciklusban), vagy egyidejűleg egy vagy több intézményben, szakon folytatott az illető tanulmányokat. Ha tehát valaki például BA/BSc szinten állami támogatással elkezd egy 6 féléves szakot, de 2 félév után abbahagyja, majd elkezd és el is végez egy másik, 6 féléves szakot szintén állami támogatással, akkor a rendelkezésére álló 12 félévből már 8-at elhasznál. Ha valaki párhuzamosan tanul két szakon állami támogatással, akkor egy szemeszterben két állami félévet használ el. A fogyatékkal élő hallgató támogatási ideje – kérésére – legfeljebb 4 félévvel megnövelhető.
 • A magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató a szak elvégzéséhez szükséges kreditmennyiség felett további 10%-ot vehet igénybe ingyenesen, az e fölötti kreditfelvételekért térítést kell fizetnie (BA/BSc alapszak esetében pl. 180+18 kredit fölött) – függetlenül attól, hogy egyéni érdeklődés kielégítésére vagy esetleg bukások miatt veszi föl a további krediteket.
 • A felvételi besorolás ugyan két félévre szól, de ha az adatok ellenőrzése során kiderül, hogy valaki nem jogosult az állami ösztöndíjas képzés igénybevételére, mert már elhasználta a rendelkezésre álló féléveit, akkor őt akár már az első félévben át kell sorolni önköltséges képzésre.
 • Ha a magyar állami ösztöndíjas hallgató két féléves eredménye alapján nem teljesíti az előírt minimális kreditmennyiséget, 36 kreditet, akkor őt át kell sorolni önköltséges képzésre. Az így megüresedett helyekre a legjobban teljesítő önköltséges hallgatók kerülhetnek át.
 • Az állami ösztöndíjas hallgatók a finanszírozási formával járó kötelezettségek vállalásáról nyilatkozatot tesznek a beiratkozás alkalmával, vagy az átsorolás során.

Az állami támogatás a doktori képzésben sem korlátlan, igénybevételét többféle, egymástól függetlenül is alkalmazandó szabály korlátozza:

 • A doktori képzésben résztvevő hallgató támogatási ideje a tanulmányok megkezdésének évétől függ, 2016. szeptembere előtt megkezdett tanulmányok esetén legfeljebb 6 félév,  2016. szeptemberében megkezdett tanulmányok esetén legfeljebb nyolc félév.
 • A magyar állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytató doktorandusz hallgató akkor őrzi meg ösztöndíj-jogosultságát, ha az előző aktív félévben legalább 14 kreditet szerzett, ellenkező esetben önköltséges finanszírozási formába kerül átsorolásra.
 • A magyar állami ösztöndíjas doktorandusz hallgató az aktív hallgatói időszakokban a képzés ideje alatt alapvetően nem létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt, a szabály alól csak külön dékáni engedéllyel lehet mentesülni.
   

Az állami ösztöndíjas hallgatók által igénybe vehető ösztöndíjakról a Hallgatói Önkormányzat honlapján (http://ppkhok.elte.hu) a Pályázatok menüpontban lehet tájékozódni.

Szakirányú továbbképzésben magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában a karon nem folyik képzés.

vissza a Tartalomjegyzékre

4.3. Az önköltséges képzésre vonatkozó szabályok
Az önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók az egyetemmel képzési szerződést kötnek, mely tartalmazza a képzésre és a fizetendő díjakra vonatkozó információkat. Az érvényes díjtételekről a PPK tanulmányi honlapján (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/ppk_dijak) tájékozódhat. Az önköltség befizetésére vonatkozó szabályokat a képzési szerződésen felül az ELTE Hallgatói követelményrendszer tartalmazza. Ez alapján az őszi félévben a félévre esedékes összeget október 15-ig, a tavaszi félévben esedékes összeget március 15-ig kell kiegyenlíteni. A befizetésre megállapított határidő után is fennálló tartozás a hallgatót akadályozza az elektronikus adminisztrációban. Amennyiben az önköltség összege a befizetési határidőig nem kerül teljesítésre, a hallgató részére fizetési felszólítás és 3500,- Ft (doktori képzésben 5.000 Ft) késedelmi díj kerül kiírásra. Kétszeri eredménytelen felszólítás esetén a Kar dékánja fizetési hátralék miatt megszünteti a hallgatói jogviszonyt.
A fizetési kötelezettségek a tanulmányi rendszerben (Neptun) jelennek meg, s a befizetést magát is ott lehet végrehajtani. A költséget fizetheti maga a hallgató, de azt helyette átvállalhatja más magánszemély, vagy jogi személy is (pl. munkáltató). A befizetésről az egyetem minden esetben számlát állít ki, ha a hallgató a befizető, akkor utólag, elektronikus formában a Neptunban, ha a befizető nem maga a hallgató, akkor előzetes igény bejelentése (ún. számlakérő nyilatkozat leadása) alapján előre, papíros formátumban. A befizetéssel kapcsolatos technikai tudnivalók összegyűjtve a Quaestura honlapján (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy) is megtalálhatók.
A hallgatók befizetéseihez rövid összefoglalót itt talál, a számla igénylésének menetéről bővebb leírást innen tölthet le.

vissza a Tartalomjegyzékre

4.4. Térítési, szolgáltatási díjak
A közvetlen képzési költségeken felül az állami ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy egy szolgáltatás igénybevételéért (pl. általános testnevelési kurzus felvétele), vagy valamilyen mulasztás miatt díjat kell fizetniük. A jogcímekről és az érvényes díjtételekről a PPK tanulmányi honlapján (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/ppk_dijak) tájékozódhat. Az ilyen díjakból keletkező fizetési kötelezettségek a tanulmányi rendszerben (Neptun) jelennek meg, és a befizetésükkel kapcsolatos ügyintézést is ott lehet végrehajtani. A befizetésre megállapított határidő után is fennálló tartozás a hallgatót akadályozza az elektronikus adminisztrációban. A befizetéssel kapcsolatos technikai tudnivalók összegyűjtve a Quaestura honlapján (https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy) is megtalálhatók.

vissza a Tartalomjegyzékre

5. A tanulmányok szervezéséhez szükséges fogalmak magyarázata

5.1. Tanegység – mintatanterv – kurzus
A tanegység az egyetemen végezhető tanulmányok szerkezeti-logikai alapegysége. A hallgató számára a mintatanterv (más néven tanegységlista) leltárszerűen mutatja meg, hogy milyen tanegységek teljesítése szükséges az oklevél megszerzéséhez. A tanegységekhez kreditek vannak hozzárendelve, a kredit a tanulmányi időráfordítás mértékegysége (1 kredit kb. 30 óra tanulást igényel). A hallgatók a mintatantervüket a http://tanulmanyi.pk.elte.hu honlapon a PPK/Tantervek menüpont alatt találják meg, itt áttekinthető az előfeltételek rendszere is, de ellenőrizhető a Neptunban is, a Tanulmányok/Előrehaladás, illetve a Tanulmányok/Mintatantervek menüpont alatt, ahol ezen felül a felvehető tárgyairól is tájékozódhat.
A kurzus a tanegység elvi fogalmához tartozó, adott félévhez, időponthoz, tanárhoz köthető, konkrét tanulmányi esemény, tanóra, gyakorlat stb., aminek elvégzésével lehet teljesíteni az adott tanegységet és megszerezni a hozzá rendelt krediteket.
A tanegység és a kurzus közti különbséget egy egyszerű példával lehet a legszemléletesebben bemutatni: ha egy pszichológia BA szakos hallgatónak teljesítenie kell pl. a PSZB09-142 kódú, a mintatantervben szereplő, Fejezetek az alkalmazott lélektanból c. tanegységet, akkor azt megteheti úgy, hogy mondjuk a Szülés-születés I.: készülődés a szülésre c. kurzust (PSZB09-142:10) veszi fel, vagy pl. az Autogén tréning c. kurzust (PSZB09-142:21), de akár úgy is, hogy az ugyanezen tanegységhez tartozó, Szuggesztív kommunikáció (PSZB09-142:23) címűt (PSZB09-142:23) vagy másik, ehhez meghirdetett kurzust végzi. Ha az összes kurzust azonos címen (a tanegység megnevezésén) hirdetik meg, akkor értelemszerűen csak az időpontok és a tanárok között lehet válogatni (pl. a SSZB-243, Testnevelés- és sporttörténet gyakorlat a sportszervező BSc szakon). A Neptun sajnos a tanegység és a kurzus fogalmi különbségét egybemossa a „tárgy” megnevezéssel.

vissza a Tartalomjegyzékre

5.2. A kurzusok teljesítésének formái
A mintatanterv által előírt tárgyak (tanegységek) jellemzően előadás, vagy gyakorlat típusú kurzusokkal teljesíthetők. Az előadásokon való részvétel az ELTE Hallgatói követelményrendszer szabályai szerint csak akkor kötelező, ha ezt az oktató az első órán kifejezetten bejelenti, és a jelenlétet folyamatosan ellenőrzi, a gyakorlatokon viszont a részvétel kötelező, a jelenlétet az oktató ellenőrzi, a hiányzások magas száma alapján a tárgy teljesítését akár meg is tagadhatják.
Egyes szakmai gyakorlatok (pl. táborok) teljesítése ettől eltérő módon is történhet, illetve vannak olyan, akár több féléven át, több tárgy elvégzése során megszerzett tudást összefoglaló vizsgakurzusok ún. szigorlatok is, melyekhez a félév során óra nem tartozik. Ettől függetlenül a félév elején, a kurzusfelvételi időszakban a tanulmányi rendszerben ezeket a tárgyakat is fel kell venni.
Ha a kurzus gyakorlati jeggyel teljesíthető, akkor a hallgatóknak a szorgalmi időszakban kell az oktató által előírt követelményeket (pl. zárthelyi dolgozatok írása, projektmunka, esszé írása, prezentáció készítése) teljesítenie, a kollokviummal és szigorlattal teljesíthető kurzusok esetében a félév végén a hallgatónak külön vizsgákra kell jelentkeznie, hogy tudásáról számot adjon.

vissza a Tartalomjegyzékre

5.3. Előfeltételek
A szakos tanulmányokban történő előrehaladás feltételeit a tantervben rögzített előfeltételi szabályok határozzák meg. A tantervi egység teljesítésének előfeltétele lehet más tantervi egység előzetes teljesítése. Megkülönböztethetünk erős és gyenge előfeltételt:

 • erős előfeltétel: az előfeltételt a tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell, tehát valamely korábbi félévben;
 • gyenge előfeltétel: a tanegységhez tartozó kurzus és ennek az előfeltétele azonos félévben is történhet; a vizsgaidőszak szervezésekor fontos figyelembe venni, hogy az előfeltételként megjelölt tárgyat kell először teljesíteni;
 • társfelvétel: két (ritkán több) tanegység sajátos felvételi követelménye, amely esetben az ezekhez tartozó kurzusokat egyidejűleg, ugyanazon szemeszterben kell felvenni, kivéve, ha a hallgató az egyik tanegységet már korábban teljesítette (ez lényegében a gyenge előfeltétel oda-vissza érvényesítése).

vissza a Tartalomjegyzékre

5.4. Ajánlott félév
A mintatantervekben megjelenített ajánlott félévek segítik a hallgatót tanulmányainak szervezésében, biztosítva a terhelés egyenletes elosztását és az előfeltételekre figyelemmel javaslatot téve a tárgyak elvégzési sorrendjére. Az elvégzendő tárgyakat az ajánlott félév szerinti félévben hirdetik az intézetek, pl. ha nincs keresztféléves kurzusmeghirdetés, a páratlan számú félévre ajánlott tárgyak csak az őszi félévekben, a páros számúakra ajánlottak csak a tavaszi félévekben kerülnek meghirdetésre. Javasolt a mintatantervnek mind az ajánlott félévre, mind pedig az előfeltételi kötöttségekre vonatkozó részeit szem előtt tartani. Érdemes ezért nagyon odafigyelni és tudatosan tervezni, mert könnyen lehet „csúszni” egy vagy több félévet az esetleges figyelmetlenség következtében. A PPK mintatanterveit a http://tanulmanyi.pk.elte.hu honlapon a PPK/Tantervek menüpont alatt találja. Szintén érdemes figyelmet szentelni a HKR azon rendelkezésének (19. §), ami alapján a Neptunból törölni kell azt a kurzusjelentkezést, továbbá az így, szabálytalanul esetleg megszerzett jegyet, amelynek gyenge előfeltételét a hallgató nem vette fel, illetve amelynek bármely előfeltételét nem teljesítette.

vissza a Tartalomjegyzékre

5.5. Korábban szerzett teljesítések beszámítása – kreditátvitel
Azok a hallgatók, akik korábban folytattak már felsőoktatási tanulmányokat, kreditátviteli (kreditelismerési) kérelmet adhatnak be, amivel a korábban megszerzett ismereteiket, kompetenciáikat fogadtathatják be az aktuális képzésbe. A kreditátvitel feltétele, hogy a korábban teljesített kurzus és az aktuális kurzus tartalma legalább 75%-ban megegyezzen. Ennek igazolására szükséges a kérvényhez mellékelni az adott kurzus tematikáját, illetve a korábbi tanulmányokat igazoló dokumentum (pl.: leckekönyv, oklevélmelléklet, teljesítésigazolás) fénymásolatát. A kreditátviteli kérelemhez használatos nyomtatványt a PPK tanulmányi honlapjáról (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/let-lthet-dokumentumok) lehet letölteni, a kérelmek ügyében illetékes Kreditátiviteli Bizottság üléseinek rendjét, s ehhez igazítva a kérvények leadási határidejét is ott lehet megtalálni (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/ulesek-rendje-KB).

5.6. Oktatási tevékenységhez és kutatáshoz kapcsolódó kreditek igazolása a doktori képzésben
Az oktatási tevékenység és a kutatómunka teljesítésére vonatkozó szabályokat az ELTE Hallgatói követeményrendszer 6. sz. melléklete a Doktori szabályzat tartalmazza a karra vonatkozó különös részben. A kutatómunka teljesítéseit a programvezető, az oktatási tevékenység teljesítéseit a doktori iskola vezetője által kiállított ún. teljesítésigazolások alapján a tanulmányi nyilvántartási rendszerbe (Neptun) a Tanulmányi Hivatal vezeti. Teljesítésigazolás benyújtására csak olyan félévben van lehetőség, amelyben a hallgató aktív, benyújtásának határideje az adott félév vizsgaidőszakában az utolsó előtti hét vége.

vissza a Tartalomjegyzékre

6. Rendszeres hallgatói teendők

6.1. A tanulmányok megkezdése, illetve elhalasztása – a bejelentés
A hallgatói jogviszony ugyan a beiratkozással létrejön, de minden félév elején (az első félévében a beiratkozással egy időben) a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni (azaz aktív lesz-e a féléve), vagy ellenkezőleg, kihagyja a félévet (azaz passzív lesz a féléve), tehát szünetelteti a hallgatói jogviszonyát. Ez a nyilatkozattétel a bejelentés vagy másképpen regisztráció, amit a Neptunban, az Ügyintézés/Beiratkozás, bejelentkezés menüpont alatt tud elvégezni az erre kijelölt időszakban (ld. https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend). A már megtett bejelentést – függetlenül annak tartalmától – a regisztrációs időszak végéig egyszer módosíthatja a hallgató a rendszerben.
A jogviszony szüneteltetése, a félév kihagyása rögtön az első félévben is választható (a beiratkozás elvégzése után), de egybefüggően legfeljebb két féléven át van lehetőség rá – szülés, baleset, betegség kivételével.
Ha valakinek rendkívüli esetben, ösztöndíjas tanulmányok, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt vissza kell vonnia az aktív regisztrációját, akkor személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül – kérelmezheti a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatásával a bejelentésének visszavonását. A bejelentés visszavonásáról ilyen esetben a kari Tanulmányi Bizottság dönt.

vissza a Tartalomjegyzékre

6.2. Tárgy- / kurzusfelvétel
A kurzusfelvételi időszakban a hallgató maga választja ki és veszi föl a Neptunban a félévben végezni tervezett tárgyainak kurzusait. Fontos, hogy a szakja valamely kurzusának kiválasztásakor ne a cím vagy valami tartalmi hasonlóság alapján válasszon, hanem minden esetben a Neptun által a mintatanterve alapján Önnek felkínáltakból. Ehhez a Nepun hallgatói felület bal felső sarkában ki kell választania azt a képzését, amihez kurzust kíván fölvenni. Ha nem ezekből választ, akkor számos nehézséget okoz saját magának, amik megakaszthatják tanulmányait. Csak a szabadon választható kurzusokat válassza a teljes listából. A részidős (estis, levelezős) képzésekben célszerű szorosan követni a mintatantervet. A kurzusfelvétel a Neptun Tárgyak/Tárgyfelvétel menüpontjában lehetséges. A kurzusfelvételnek több időbeli szakasza van:
–    előzetes jelentkezés: Az előzetes kurzusfelvételi időszak az előzetes kurzuskínálat közzétételének időpontjában kezdődik, és a rendes kurzusfelvételi időszak előtt ér véget. Ezalatt a hallgató a Neptunban előzetesen felveheti a következő félévben elvégezni kívánt kurzusokat azzal a megkötéssel, hogy ennek során legfeljebb 45 kredit értékű kurzusra jelentkezhet. Az előzetes kurzusfelvételben csak az a hallgató vehet részt, aki regisztrált a következő félévre, így az előzetes jelentkezés csak a második félévtől lehetséges. Bár az előzetes kurzusfelvétel nem kötelező, ajánlatos élni a lehetőséggel, mert a rangsorolás során 100 pontot kapnak azok, akik a kurzust előzetesen vették föl, és a tanszékeknek is legalább annyi kurzust kell meghirdetniük, hogy az összlétszám az előjelentkezést benyújtó hallgatók számának legalább 115%-a legyen, tehát az előzetes kurzusfelvétel segíti a tanszékeket a megfelelő számú kurzus meghirdetésében. Az előzetes kurzusfelvételre nem minden kar biztosít lehetőséget.
–    rangsorolásos jelentkezés: A rendes kurzusfelvételi időszak, a szorgalmi időszak első két hetének első felében zajlik, ennek során a hallgatók között a Neptun meghatározott szabályok szerint rangsort képez. Ha egy korlátozott létszámú kurzusra többen jelentkeznek, mint ahány hely van, a rangsor felállítása után a Neptun törli a kurzusról azokat a hallgatókat, akik nem rendelkeztek elegendő pontszámmal ahhoz, hogy azt felvehessék, ők a versenyjelentkezés során az üresen maradt helyekre jelentkezhetnek.
–    versenyjelentkezés: A rangsorolásos jelentkezést követő hét, amikor a hallgatók a kurzusokon üresen maradt helyekre jelentkezhetnek. A rangsorolásos szakaszban a kurzusról „ledobott” hallgatóknak a versenyjelentkezéskor természetszerűleg újból fel kell venniük a teljesíteni kívánt kurzust.
Az aktuális félévre érvényes időszakokról a Quaestura honlapján (https://qter.elte.hu) a Dokumentumok/Tanügyi időrend menüpontban tájékozódhat.
A kurzusfelvételi időszak végét követő egy héten belül a hallgató kérelmére – látogatásköteles kurzus esetében az oktató hozzájárulása esetén – a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti az utólagos kurzusfelvételt. Az utólagos kurzusfelvételért térítési díjat kell fizetni. Az utólagos kurzusfelvételi kérelmekhez szükséges nyomtatványt a PPK tanulmányi honlapjáról lehet letölteni (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/let-lthet-dokumentumok). Ezen határidőn túl utólagos kurzusfelvételre nincsen lehetőség.
A szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatókat ún. tanulócsoportokban osztjuk, s számukra az adott félév tárgyfelvételeihez egyéb információkat is aadunk. Ezeket a PPK tanulmányi honlapjának továbbképzésekről szóló oldalán lehet elérni az adott félévre vonatkozó információk alatt..

vissza a Tartalomjegyzékre

6.3. Tárgy- / kurzusleadás
A Neptunban szabályosan fölvett kurzust csak a kurzusfelvételi időszakban tud leadni a hallgató azzal, hogy törli az adott kurzusfelvételét. Ezt követően csak abban az esetben van lehetőség törlésre, ha a kurzuson való részvétel a hallgató betegsége miatt, vagy az intézmény (oktató) hibájából válik lehetetlenné. A kurzus törlésére vonatkozó kérelmet ilyen esetben a Tanulmányi Bizottsághoz kell benyújtani, mindkét esetben igazolást mellékelve, az adott ok bekövetkeztét követő tizenöt napon belül, mely határidő jogvesztő hatályú. Ha tehát pl. baleset miatt nem tud valaki órára járni, de ezt nem a gyógykezelésének első két hetében, hanem csak a gyógyulása után, a félév végén jelzi, a kurzus törlésére már nincsen lehetőség.

vissza a Tartalomjegyzékre

6.4. Vizsgajelentkezés
A vizsgázás előfeltétele a vizsgára való elektronikus jelentkezés. A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jogosult a vizsgára jelentkezni, valamint a vizsgára való jelentkezését visszavonni. Vizsgajelentkezés hiányában a vizsga meg sem kezdhető. A vizsgára való érvényes jelentkezés nélkül esetleg mégis megszerzett érdemjegy nem érvényes, ennek bármilyen későbbi elismertetésére nincsen lehetőség.

vissza a Tartalomjegyzékre

6.5. Teljesítések ellenőrzése
Mivel a tanulmányokkal kapcsolatos adminisztráció teljes mértékben elektronikusan zajlik, a hallgató által megszerzett teljesítések nyilvántartása is csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben (Neptun) történik. A megszerzett teljesítések (gyakorlati, kollokviumi, szigorlati jegyek) ellenőrzés a hallgató feladata, ezért javasolt minden félév végén leellenőrizni, hogy az oktatók valóban beírtak-e és pontosan minden jegyet a Neptuba. Erre a Neptun Tanulmányok/Leckekönyv menüpontjában van lehetőség, ahol félévente, vagy akár a tanulmányok teljes időszakára lekérhetők a felvett tárgyak és a hozzá tartozó bejegyzések.
Ha a Neptunban rögzített érdemjeggyel vagy annak hiányával kapcsolatban a hallgatónak gondja van, a vizsgaidőszak végét követő 7 napon belül Neptunban leadott elektronikus kérvényben van lehetősége kifogással élni. E határidő jogvesztő, elmulasztása esetén kifogásnak kizárólag akkor van helye, ha annak benyújtását a rendelkezésre álló 7 napos időszak egybefüggően több mint felében orvosi igazolással bizonyított egészségügyi ok akadályozta. Az igazolás benyújtására az akadály elhárulását követő 3 munkanap áll rendelkezésre.

vissza a Tartalomjegyzékre

 

6.6. A teljesítések igazolása
A felvett tárgyak és a hozzájuk kapcsolódó teljesítések csak a Neptunban vannak nyilvántartva. A hallgató félévente egy alkalommal jogosult a tanulmányairól térítésmentesen teljesítésigazolást kapni. Ha a hallgató tanulmányait oklevél megszerzésével fejezi be, akkor az oklevél mellé a tanulmányait igazoló oklevélmellékletet kap, ha esetleg a hallgatói jogviszony az oklevél megszerzése előtt szűnik meg, a hallgató részére az egyetem ún. törzslapkivonatot állít ki.

vissza a Tartalomjegyzékre

7. Mérföldkövek a tanulmányok során

7.1. Specializáció választása (szakirányválasztás)
Egyes szakokon (pszichológia MA, neveléstudományi MA) már a tanulmányok kezdetekor, más szakokon a tanulmányok során (andragógia BA, kognitív tanulmányok MSc, pedagógia BA, tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés) specializációt kell választani. A specializáció kiválasztása az ún. szakirányválasztás keretében történik a Neptunban. Az adott szakon választható specializációkat a mintatantervek tartalmazzák, a tanulmányaikat adott évben megkezdő hallgatók számára választható kínálatot a felvételi meghirdetéskor, illetve a szakirányválasztás során tesszük közzé. A tanulmányok kezdetekor választandó specializációkra vonatkozó szakirányválasztási időszak minden évben július–augusztusra, a tanulmányok során választandó specializácókra vonatkozó szakirányválasztási időszak pedig május–júniusra esik.

vissza a Tartalomjegyzékre

7.2. Abszolutórium (végbizonyítvány)
Ha a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket teljesítette, vagyis a mintatanterv által előírt tárgyakat elvégezte, kötelező, kötelezően és szabadon választható krediteket megszerezte, abszolutóriumot, végbizonyítványt szerez. Az abszolutórium megszerzésének tényét a Tanulmányi Hivatal a Neptunban rögzíti, s a hallgató jogviszonya ezzel meg is szűnik, további félévekre bejelentést tennie már nem lehet. Az abszolutórium megszerzéséről a hallgató kérésére igazolást lehet kiadni.
Az abszolutórium megszerzéséhez a szakdolgozatot leadni, a záróvizsgát letenni és az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgát megszerezni nem kell, ezek a hallgatói jogviszony megszűnése után is teljesíthetők.

vissza a Tartalomjegyzékre

7.3. Szakdolgozat
A hallgató az adott alap-, mester-, illetve szakirányú továbbképzési szakon folytatott tanulmányait minden szak esetében szakdolgozat írásával és záróvizsga letételével zárja le. A szakdolgozatnak különféle megjelenési formái lehetnek, pl. tanulmány, portfólió, melyet az adott szakra vonatkozó követelmények tartalmaznak. Az egyes szakokon készítendő szakdolgozatok követelményeit a PPK tanulmányi honlapján (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/info/let-lthet-dokumentumok) lehet megtalálni.
A hallgató a szakdolgozat megírása előtt témát és témavezetőt választ. A témavezető által is jóváhagyott témát a hallgatónak a Tanulmányi Hivatalban be kell jelentenie. A témabejelentésnek a különböző képzési szintek (alap-, mester-, szakirányú továbbképzés) a szak tervezett zárását megelőzően meghatározott idővel meg kell történnie. A szakdolgozatok leadási határidejéről a PPK tanulmányi honlapján minden félévben hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.

vissza a Tartalomjegyzékre

7.4. Záróvizsga
A hallgató az adott alap-, mester-, illetve szakirányú továbbképzési szakon folytatott tanulmányait minden szak esetében szakdolgozat írásával és záróvizsga letételével zárja le. A záróvizsgára a tanulmányok tervezett utolsó félévében külön jelentkezni szükséges a Neptunban az e célra alkalmas kérvénnyel. A záróvizsga-jelentkezés határidejéről és módjáról a PPK tanulmányi honlapján minden félévben hirdetményben tájékoztatjuk a hallgatókat.
A záróvizsga az abszolutórium megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, de legfeljebb a hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik évben tehető le. A záróvizsga letételének az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után külön feltétele is lehet.

vissza a Tartalomjegyzékre

7.5. Nyelvvizsga
Az oklevél megszerzésének feltétele mind az alapképzésben, mind a mesterképzésben egy, a pszichológia mesterszakon két középfokú (B2) komplex (korábbi nevén C-típusú), államilag elismert nyelvvizsga megléte. A hallgató ennek hiányában záróvizsgára bocsátható, de az oklevele nem adható ki. A megszerzett nyelvvizsgák adatait a tanulmányi rendszerben nyilván kell tartani, ezért a meglévőket már a beiratkozáskor, a később szerzetteket a dokumentum kiállítása után be kell mutatni a Tanulmányi Hivatalban.

vissza a Tartalomjegyzékre

8. A jogviszony megszűnése

A hallgatói jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik az abszolutórium megszerzésekor.

8.1. A hallgatói jogviszony megszüntetése saját kérésre
Ha a hallgató úgy dönt, hogy tanulmányait nem kívánja tovább folytatni, hallgatói jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó szándékát írásban jeleznie kell a Tanulmányi Hivatal felé. A jogviszony megszűnésére vonatkozó kérést külön indokolni nem szükséges. A jogviszony megszűnése nem eredményezi bizonyos kötelezettségek (pl. fizetési elmaradás) törlését automatikusan.

vissza a Tartalomjegyzékre

8.2. Elbocsátás
Az Egyetem egyoldalúan megszüntetheti a hallgatóval fennálló jogviszonyt, többek között akkor,

 • ha a hallgató a kurzusfelvételre vagy a vizsgalehetőségek számára vonatkozó mennyiségi korlátozást meghaladta, vagy
 • ha a hallgató jogviszonyának egybefüggő két féléves szüneteltetését követően nem kezdi meg/nem folytatja a tanulmányait, illetve
 • ha az önköltséges hallgató a félévre esedékes az önköltségét kétszeri eredménytelen felszólítás esetén sem teljesíti a Kar dékánja a fizetési hátralék miatt megszünteti a hallgatói jogviszonyt.

A pontos szabályokról minden esetben tájékozódjon a ELTE Hallgatói követelményrendszerben!
 

vissza a Tartalomjegyzékre