Kiemelt hírek

Általános/precedens jellegű döntések

Kreditátviteli kérelmekkel kapcsolatos kritériumok
  
Általános érvényű kritériumok:
 
Azok a hallgatók, akik korábban folytattak már felsőoktatási tanulmányokat, ill. azok a hallgatók, akik korábbi munkatapasztalatukat szeretnék jelenlegi tanulmányaikba beszámíttatni, kreditátviteli (kreditelismerési) kérelmet adhatnak be, mellyel a korábban megszerzett ismereteiket, kompetenciáikat fogadtathatják be az aktuális képzésbe.
A kreditátvitel egyik feltétele, hogy a kreditátviteli kérelmek az alábbi kritériumok figyelembe vételével kerüljenek leadásra:
 
A kreditátviteli kérelmeket mindig az aktuális leadási határidőig lehet benyújtani az Információs Irodában (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 110.). Az aktuális határidőkről az „Ülések rendje” menüpontban tájékozódhat.
 
Kreditátviteli kérelmet kizárólag az erre rendszeresített, az Információs Irodában igényelhető kreditátviteli formanyomtatványon fogadunk el.
A kérelemhez szakos tanegység teljesítésekor és szabadon választható/közismereti kreditek teljesítésekor is csatolni kell a korábbi leckekönyv azon oldalának hitelesített (a korábbi oktatási intézmény által pecséttel elismert)fénymásolatát, mely a tárgy elvégzését igazolja.

A kérelemhez szakos tanegység teljesítésekor csatolni kell a tantárgy tematikáját is: hitelesített (a korábbi oktatási intézmény által pecséttel elismert), magyar vagy angol nyelvű tematikát fogadunk el.

Munkatapasztalat, illetve önkéntes munka beszámítása esetén csatolandó: a munkatapasztalat hiteles igazolása a munkáltatótól (pl.: munkaköri leírás), az önkéntes munka hiteles igazolása az érintett szervtől.


Hiányosan (indexmásolat és/vagy tematika nélkül) leadott vagy pontatlanul kitöltött (hiányzó kurzuskód és cím) kérelmek elbírálására nincsen mód.

 
A tanári mesterszakos hallgatókra vonatkozó kritériumok:
 
Kreditátviteli kérés esetén ahhoz a karhoz kell benyújtani a kérelmet, amelyik kar felelős a kérelemben érintett modulért.
Nem PPK-s szakterületi modul kapcsán minden esetben az illetékes kari kreditátviteli kritériumok, űrlapok, leadási határidők az iránymutatóak (pl. BTK: http://www.btk.elte.hu/Alias-155).
 
Sportszervező szakosok figyelmébe ajánlott kritériumok:
 
A kurzusok, amelyeknél a jogi kar támogatását csatolni szükséges:
SSZB-112, SSZB13-111 Közgazdaságtan-Mikroökönómia
SSZB-113, SSZB13-112 Közgazdaságtan-Makroökonómia
SSZB-212, SSZB13-113 Mikroökonómia gyakorlat
SSZB-213, SSZB13-114 Makroökonómia gyakorlat
SSZB-128, SSZB13-126 Általános statisztika
SSZB-104, SSZB13-106 Filozófia
SSZB-105, SSZB13-140 Etika, esztétika
SSZB-123, 223, SSZB13-123 Gazdaságszociológia
SSZB-131, SSZB13-129 A menedzsment alapjai I.
SSZB-132, SSZB13-130 A menedzsment alapjai II.
SSZB-133, SSZB13-131 Pénzügytan I.
SSZB-134, SSZB13-132 Pénzügytan II.
SSZB-130, 230, SSZB13-128 Demográfia
SSZB-135, SSZB13-133 Számvitel I.
SSZB-136, SSZB13-134 Számvitel II.
SSZB-138, SSZB13-136 Vállalkozás-gazdaságtan
SSZB-139, SSZB13-137 Általános menedzsment szigorlat
 
Az ÁJK-nyomtatvány innen tölthető le.
 
A kreditátvitel szabályairól bővebb felvilágosítást az Információs Irodában kaphat, valamint az alábbi összefoglaló segítségével tájékozódhat:

Általános érvényű kritériumok és jogszabályok a kérvények elbírálásához:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv):
49. §
(5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy (modul) előírt kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összevetését a felsőoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.
(6) A kreditátviteli bizottság az előzetesen nem formális, informális tanulás során megszerzett tudást, munkatapasztalatot - az e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározottak szerint - tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.
(7) A 49. § (3)-(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez – a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az előzetesen megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Nftv vhr):

54. §
(7) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján képzésben szerzett krediteket – ha annak előfeltétele fennáll – bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni, függetlenül attól, hogy a hallgató melyik felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezte azt. Az elismerés – tantárgyi program alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló kompetenciák [ismeretek, alkalmazási (rész)készségek és további (rész)kompetenciák, így különösen attitűdök, nézetek, önállóság és felelősségvállalás] összevetésével történik.
(8) Az Nftv. 49. § (5) bekezdése alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a megszerzett érdemjegy azonban a tantárgy elismerésekor nem módosítható.
(9) Az előzetesen megszerzett, nem formális (iskolarendszeren kívül, de szervezett formában folytatott képzésben szerzett), informális (iskolarendszeren kívüli, tapasztalati úton történő), tanulással elsajátított kompetenciák, munkavégzés során szerzett tapasztalat elismerése lehet egy adott szakon valamely kompetencia (ismeret, teljesítmény, eredmény, készség, további kompetenciák) kredittel történő elismerése vagy követelmény teljesítése alóli felmentés. A kreditátviteli bizottságnak az elismerési eljárásban a hallgató dokumentumai alapján – megfelelő értékelési eljárás keretében – meg kell bizonyosodnia a tudás meglétéről. Az eljárást az intézményi szabályzatban kell meghatározni.
57. §
(2) Ha a hallgató teljesítményét elfogadták, a kredit értéke nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott.

A PPK Kreditátviteli Bizottság belső alaplevei:
A kérelmet a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben a hallgató nem mellékelt ahhoz hitelesített teljesítésigazolást/tematikát.

Amennyiben a kérelemben szereplő tárgyak esetében az elvégzett és előírt tartalom közötti 75%-os egyezőség nem állt fenn, akkor azok befogadását a Bizottság nem engedélyezi.

Bemeneti feltétel sértésének esete: amennyiben a végzettsége (melyről mint korábbi tanulmányokból a kreditátvitelt kérelmezi) a mesterszakos/alapszakos felvételnek kimondottan előfeltétele volt, akkor kreditátvitel nem engedélyezhető. Azaz bemeneti követelményként szolgáló képzésről (legyen az alapképzés a mesterképzés esetén, vagy érettségi az alapképzés esetén) kredit nem számítható be. (Amennyiben bemeneti követelménynek minősülő szakról kéri a kreditek befogadtatását, de az érintett kurzusokat az adott szakon a kötelező kreditmennyiségen felül végezte el, akkor a megfelelő tematikai egyezés esetén elfogadható a kredit, de csak a korábbi felsőoktatási intézmény igazolása ellenében, azaz akkor, ha a korábbi intézmény tanulmányi osztálya hitelesen igazolja, hogy a végzettség megszerzéséhez szükséges krediteken felüli teljesítésről van szó.)

Tagozati különbség kérdése:
tipikusan akkor fordul elő, mikor a hallgató nem a képzésének megfelelő tagozaton veszi fel az adott kurzust. Pl.: nappalis hallgatóként a levelezősöknek meghirdetett tanegységet veszi fel vagy fordítva. Ilyen esetekben a kurzus címe megegyezik, sokszor a kurzuskód is csaknem azonos, de eltérés van a kurzusok óraszámában és így a tematikában is. Nappali tagozatról levelező tagozatra kreditet befogadtatni lehetséges, hiszen a levelezős hallgató így az adott kurzust nagyobb óraszámban végzi, mint az a levelező tagozaton előírásra került. Azonban levelező tagozaton elvégzett tárgynak a nappalis tantervbe való befogadtatása nem lehetséges: a kreditátvitellel teljesíteni kívánt kurzus tartalma ilyen esetben szélesebb és óraszáma is magasabb, mint a helyette elvégzett kurzusé.
A kérelemben szereplő tárgyak esetében ilyenkor az elvégzett és előírt tartalom közötti 75%-os egyezőség a kurzusok jelentős óraszámbeli eltérése, azaz tagozatbeli különbség miatt nem áll fenn, így azok befogadását a Bizottság nem engedélyezi.

Fontos!
A kreditátvitellel elfogadott és az érintett félévben felvett kurzusok törlésre kerülnek a félévi kurzusfelvételből az elektronikus tanulmányi rendszerben.

A kreditátvitellel elfogadott kurzusok kreditértéke nem teljesített/megszerzett kreditnek számít, hanem befogadott kreditnek. Azaz a HKR 131.§-ban részletezett, a tanév végén (júliusban) az utolsó két aktív félév tanulmányi teljesítményének figyelembevételével lezajló átsorolásban a kreditátvitellel befogadott kurzusok kreditértékét nem veszik figyelembe.