Kiemelt hírek

A tanári mesterképzési szak szaktárgyi tanítási gyakorlata

 

Tájékoztató
a tanári mesterképzési szak s
zaktárgyi tanítási gyakorlatáról
(szakterületenként 3 kredit, 60 kontaktóra)


A feltüntetett kontaktóra-időtartam (60 óra) orientáló jellegű, a vezetőtanár a jelölttel egyeztetve szakjának, felkészültségének, habitusának mérlegelésével ettől eltérően is meghatározhatja a szükséges időtartamot.

Felelős szervezeti egység: az adott szakterületi modul oktatásáért felelős szervezeti egység.
A gyakorlatok szervezését a PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda végzi egyeztetve a szakmódszertani felelősökkel.

Felelős oktató: a gyakorlóiskolai vezetőtanárok.

Ütemezése: 5 féléves képzésben: 3., 4. félév,
                       
rövidebb képzésben: mintatanterv szerint.

Az értékelés formája: gyakorlati jegy.

Előfeltételek 5 féléves képzésben minimálisan két érvényes félév teljesítése (ill. 30 teljesített kredit) a tanári MA szakon,

 • a szakterületi modul tanegységeinek előfeltétel voltáról a szakterületek egyedileg rendelkeznek.
 • Az előfeltételek meglétének ellenőrzését a PPK TH OI végzi.

A gyakorlat célja: Gyakorlóiskolában vezetőtanár irányításával, komplex, önálló feladatokon keresztül ismerkedés a tanári munkával és tapasztalatgyűjtés a szaktárgy tanításában. A gyakorlat során a tanárjelöltek tapasztalatot szerzenek szaktárgyuk speciális oktatási módszertanának területeiben. A tanítási gyakorlat fokozatos átmenetet képez a pedagógiai, pszichológiai gyakorlatok, a korábban végzett szakmódszertani megfigyelések és a féléves önálló gyakorlat közt. A gyakorlat során a hallgatók tapasztalatot szereznek a tanórák tartásában, a tanulók megismerésében, ismereteik és személyiségük fejlesztésében és a teljesítményük írásbeli és szóbeli értékelésében. Jártasságaik fejlődnek a pedagógiai megfigyelések, a tanítási órák jegyzőkönyvi rögzítése, elemzése és értékelése terén.

 

A gyakorlat tartalma: A hallgatók megismerik a gyakorlatot vezető tanár tantárgyi programját és a szakjuknak megfelelő szakmai munkaközösség munkáját, a gyakorlatban részt vevő osztályokat és a látogatandó órák anyagát, helyét a követelmények rendszerében, azok fejlesztési feladatait és tartalmát. Felkészülnek szaktárgyuk tanításának sajátosságaira, és alkalmazzák tanításuk során a különböző életkorú és fejlettségű tanulók nevelésével-oktatásával kapcsolatosan. A hallgatók a gyakorlat során a vezetőtanár útmutatásai szerint, az iskola pedagógiai programjának és helyi tantervét figyelembe véve dolgoznak. Az iskola sajátosságainak jobb ismerete érdekében törekedni kell arra, hogy a hallgató olyan gyakorlóiskolában végezhesse a gyakorló tanítását, ahol a korábbi (1.a) típusú) tanulmányai folyamán már tapasztalatokat szerzett.

A két szakterületen tanuló hallgató szaktárgyai tanítási gyakorlatait – a gyakorlóhelyek kapacitásának figyelembevételével – lehetőség szerint az 5–8. és a 9–12. évfolyamon is kell, hogy végezze.

 

A gyakorlat jellemzően a következő csoportos és egyéni tevékenységekből áll.

 • ismerkedés a tanulócsoportokkal és munkájukkal: a szakos tanítási gyakorlatra kiválasztott tanulócsoport osztályfőnöki munkájával és osztályfőnökével való megismerkedés; egyéni és csoportos hospitálás a kiválasztott tanulócsoport más szakos óráin, konkrét megfigyelési szempontok alapján, óraértékelés reflektív beszélgetés keretében;
 • ismerkedés a szaktárgyi munkával kapcsolatos iskolai egységekkel, szertárakkal;
 • szakmai kapcsolat az iskola más tanáraival (pl. az osztályt tanító, ill. ugyanolyan szakos tanáraival);
 • tanítási ütemterv készítése;
 • egyéni hospitálás: a vezetőtanár által tartott szaktantárgyi órák megfigyelése, óraértékelés reflektív beszélgetés keretében;
 • óratervezés;
 • a tantárgyhoz kapcsolódó taneszközök megismerése és alkalmazása (esetleg készítése);
 • <tanórák megtartása legalább 15 tanóra);
 • az órák elemzése, értékelése reflektív beszélgetés keretében (minden látogatott és megtartott óra elemzése vezetőtanári segítséggel, de egyre inkább önállóan);

 

A tanárjelölt által készített / használható dokumentumok

 • óramegfigyelési feljegyzések,
 • egyéb segédanyagok (óravázlatok, különböző módszerek, technikák gyűjtése, rögzítése, kiegészítő anyagok stb.),
 • különböző értékelő ívek (pl. visszajelzőlap a tanítási gyakorlatról vagy a vezetőtanár számára).

A teljesítés kritériumai: A gyakorlathoz kapcsolódó feladatok teljesítése (gyakorlati feladatok, írásbeli munkák, tanárszerep, munkafegyelem), amelyet a vezetőtanár szövegesen és érdemjeggyel is értékel. A gyakorlat során a hallgató megtartja a bemutatóóráját is. Ezen a vezetőtanáron kívül jelen van az egyetem szakmódszertanos oktatója, valamint jelen lehetnek a pedagógia, a pszichológia szakos oktatók és a gyakorlóiskola képviselői (iskolavezetés, tanárok). Nem követelmény, hogy ez egyben az utolsó megtartott tanítási óra legyen.

Az értékelés szempontjai: A szakos tanítási gyakorlat teljesítését a vezetőtanár értékeli írásbeli formában, továbbá egyetlen, összegző (ötfokozatú) gyakorlati jeggyel. Az értékelés kiterjed a gyakorlaton való részvétel egészére, a bemutatóórára, a kapcsolódó dokumentumok használatára, készítésére, a megtartott órák és a reflektív óraelemzések szakterületi és módszertani jellemzőire. Az írásbeli értékelés a tanári képesítővizsga jegyzőkönyvének része, a vizsgán készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

A tanítási gyakorlat értékelésében kiemelt, de nem kizárólagos szerepe van a bemutatóórának, melyet a vezetőtanár önálló (ötfokozatú) jeggyel értékel. Álláspontját e bemutatóóra értékeléséről az egyetem jelen levő oktatójával (oktatóival) közösen alakítja ki. A bemutatóóra elégtelenre való értékelése esetén a jelölt ugyanazon gyakorlat keretében – a vizsgajavításra vonatkozó tanulmányi szabályok értelemszerű alkalmazásával – egy alkalommal megismételheti a bemutatóórát.

Ha az összegző gyakorlati jegy bármelyik részjegye elégtelen, akkor meg kell ismételni a gyakorlatot.

 

Jelentkezés a gyakorlatra

A gyakorlatra jelentkezni a Neptunban lehet a Tanárképzés>Gyakorlatok>Jelentkezés menüpontban elérhető fontos információk alapján. Egy adott tanév mindkét félévében végzendő gyakorlatra a megelőző tanév tavaszán lehet jelentkezni, mivel az egyetemi féléves rendben a közoktatási tanéves rendszerhez kell igazodni. A jelentkezéstől függetlenül az aktuális félévben a Neptunban is föl kell venni a gyakorlatot a kurzusfelvételi időszakban.

 


[1] Elfogadta a Tanárképzési- és Tanár-továbbképzési Tanács 2009. március 9-i ülésén.